Thursday, November 13, 2003

Inspiration Point - Yosemite


Inspiration Point - Yosemite, 사진으로만 보던곳.. 멋있었다.